معرفی

مشخصات فردی

اردشیر احمدی سیاه دره

نام - نام خانوادگی : اردشیر   احمدی سیاه دره

پست الکترونیکی : a_ahmadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : مربی

اردشیر احمدی سیاه دره
اردشیر احمدی سیاه دره

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    مربی
^